adres ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna  telefon 533 070 807  email biuro@bezpiecznafarmacja.pl    www.bezpiecznafarmacja.pl

Wyszukaj wydarzenie lub szkolenie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Regulamin serwisu i procesu rejestracji na konferencje

 §1

Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa:
1. rodzaj i zakres funkcji dostępnych na Stronie;
2. warunki świadczenia usług, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane z korzystaniem ze Strony;
3. warunki i wymagania techniczne konieczne do korzystania ze Strony przez jej Użytkowników;
4. zasady dostępu Użytkowników do Strony, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług;
5. zasady ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej Usługodawcy oraz innych uprawnionych podmiotów;
6. zasady postępowania reklamacyjnego;
7. zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz Użytkowników Strony.
8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznafarmacjaa.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
9. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.
10. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje
1.Przez pojęcia (definicje) używane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
2. Regulamin – niniejszy regulamin Strony;
3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
4. Usługodawca
– Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o., ul. Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724983 , posiadającą NIP 1231393201
5. Strona – informacyjno-edukacyjna pod nazwą „bezpiecznafarmacja.pl” www.bezpiecznafarmacja.pl, oraz ……
6. Zasób Strony – całokształt treści informacyjnej Strony w postaci artykułów, grafik, animacji, filmów wideo i innych utworów multimedialnych;
7. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony;
8. Konto Użytkownika – część Strony utworzona dla danego Użytkownika po zarejestrowaniu się i dostępna dla Użytkownika po jego zalogowaniu.


§ 3

Rodzaj i zakres funkcji dostępnych na Stronie
1. Strona stanowi źródło informacji w zakresie leczenia pacjentów w zakresie różnych chorób w szczególności zawiera informacje i materiały edukacyjne poświęcone różnym obszarom terapii.
2. Na Stronie dostępne są następujące funkcje:
3. P2P Live Cam – to funkcja (i) wirtualnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów z wykorzystaniem technologii greenbox, za uczestnictwo w których Użytkownik może otrzymać punkty edukacyjne oraz (ii) interaktywnych szkoleń z wykładowcą (ISM) z wykorzystaniem technologii interaktywnych ekranów szkoleniowych w standardzie SCORM zawierających ekrany edukacyjne oraz ekrany zadaniowe na uprzednio przygotowany temat przez eksperta z danej dziedziny medycyny;
4. TV on Line -to miejsce, w którym Użytkownik może obejrzeć relacje wideo z mijających sympozjów naukowych, wysłuchać odpowiedzi ekspertów na bieżące problemy środowiska medycznego, a także ma możliwość uczestniczenia w wybranych wydarzeniach naukowych na żywo;
5. Pytania do Eksperta - to funkcja umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z odpowiedziami ekspertów z danej dziedziny medycyny, w formie materiału wideo na temat najczęściej pojawiających się zagadnień związanych z leczeniem pacjentów a także innych zagadnień z obszaru medycyny;
6. Przypadki pacjentów - to krótkie, zreferowane przez eksperta, w formie materiału wideo, opisy przypadków klinicznych z danej dziedziny medycyny, które mogą pojawić się w codziennej praktyce lekarskiej.
7. Innowacje i nowości – to na bieżąco komentowane w formie materiałów wideo osiągnięcia terapeutyczne w Polsce i na świecie warz z komentarzem liderów opinii;
8. Konferencje – to kalendarium systemowych oraz celowanych programów edukacyjnych dla personelu medycznego w Polsce i na świecie z możliwością ewentualnego dostępu do wybranych materiałów.
9. Strona zawiera funkcję polecania przez Użytkowników materiałów z Zasobów Strony osobom trzecim. Polecenie może odbyć się na dwa sposoby: (i) za pośrednictwem funkcji poleć na facebook (dostęp do materiałów z Zasobu Strony poleconych w tej formie będzie możliwy dopiero po założeniu przez osobę trzecią Konta Użytkownika lub zalogowaniu się jako Użytkownik); (ii) skorzystanie z funkcji wyślij link, która jest dostępna pod każdym z materiałów, i wpisaniu adresu e-mail adresata będącego Użytkownikiem.
10. Usługodawca może dokonywać zmian w Zasobie Strony, w tym usuwać określone informacje i materiały z części ogólnodostępnej bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.


§ 4

Warunki świadczenia usług, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony
1.Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony mogą wystąpić przerwy techniczne.
2.Usługodawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Strony oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktywnego monitorowania wypowiedzi Użytkowników lub do odstąpienia od monitorowania wedle własnego uznania.
4. Poza miejscami wyraźnie wskazanymi, umożliwiającymi zamieszczanie informacji przez Użytkowników, do zamieszczania informacji oraz materiałów na Stronie uprawniony jest wyłącznie Usługodawca oraz podmioty przez niego upoważnione.
5. Na Stronie mogą być zamieszczane wyłącznie treści zgodne z prawem.
6. Użytkownik nie może wykorzystać informacji i materiałów zamieszczonych na stronie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Użytkownik nie może korzystać ze strony w sposób powodujący przeciążanie łącza.
8. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Strony bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Użytkownik nie może bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności umieszczać w innych serwisach internetowych ani wykorzystywać w jakiejkolwiek formie niezgodnej z prawem informacji oraz
materiałów umieszczonych na Stronie.
10. Użytkownik nie może w ramach korzystania ze Strony prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów leczniczych ani wyrobów medycznych.
11. Użytkownik nie może ujawniać innym Użytkownikom żadnych danych pacjentów, chyba że udzielili oni zgodę na takie ujawnienie, w szczególności w zakresie w jakim dane takie chronione są tajemnicą zawodową lekarza lub pielęgniarki lub inną tajemnicą chronioną prawem.
12. Strona nie może być stosowana jako środek komunikacji w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z lekarzem przy użyciu zwykłych środków komunikacji lub telefonu alarmowego112 lub 999.


§ 5

1. Ze Strony może korzystać każdy zarejestrowany Użytkownik dysponujący komputerem osobistym lub podobnego typu, wyposażonym w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadającym przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome lub podobną) z opcją akceptowania plików cookies. Korzystanie z cookie opisane jest w Polityce prywatności.


§ 6

Zasady dostępu do Strony, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
1. Strona oraz Zasób Strony udostępnianie są Użytkownikom bezpłatnie.
2. W celu uzyskania dostępu do usług świadczonych na Stronie wymagane jest założenie Konta Użytkownika. Zasób Strony dostępny dla Użytkownika zależy od rodzaju Konta Użytkownika.
3. Konto Użytkownika może zostać założone przez Usługodawcę. Strona umożliwia założenie czterech rodzajów Kont Użytkownika w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych przez Użytkownika:
4. Lekarz – konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla lekarzy posiadających aktualny numer PWZ zgłoszony w CRL w NIL;
5. Farmaceuta – konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów związanym z naukami farmaceutycznymi;
6. Pielęgniarka– konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób wykonujących zawód pielęgniarski;
7. Gość – konto przeznaczone dla wszystkich innych osób.
8. W celu założenia Konta Użytkownika, konieczne jest dokonanie rejestracji. Rejestracja odbywa się w trzech krokach. W pierwszym kroku Użytkownik wskazuje adres e-mail, który jest zarazem jego loginem oraz hasło. W drugim kroku Użytkownik powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer prawa wykonywania zawodu, numer telefonu, rodzaj wykonywanej specjalizacji, leczone schorzenia (klasyfikacja ICD10). Podczas tego kroku odbywa się również weryfikacja Użytkownika będącego lekarzem w CRL RP prowadzonym przez NIL. W tym kroku Użytkownik musi zaakceptować Regulamin Strony oraz Politykę Prywatności w celu korzystania ze Strony. Trzeci z kroków rejestracji związany jest z podaniem przez Użytkownika następujących danych: rodzaj miejsca pracy, nazwa, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych obowiązkowych bądź zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Strony przez Użytkownika. Po przejściu przez opisane trzy kroki, Użytkownik zostanie zarejestrowany. Aby uaktywnić Konto Użytkownika, konieczne jest potwierdzenie aktywacji konta poprzez kliknięcie w link wysłany drogą mailową do Użytkownika, na adres wskazany w trakcie rejestracji. Jeśli pomimo wykonania wszystkich kroków rejestracji Użytkownik nie otrzyma maila aktywującego, powinien skontaktować się z Usługodawcą pod wskazanym na Stronie adresem mailowym.
9. W celu zalogowania się na aktywnym Koncie Użytkownika, Użytkownik musi podać login oraz nadane przez siebie hasło do Konta Użytkownika. Logowanie można także przeprowadzić za pośrednictwem bezpiecznego połączenia przy wykorzystaniu portu HTTPs oraz kwalifikowanego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
10. W celu dezaktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik powinien skorzystać z opcji dostępnej w profilu użytkownika znajdującej się na Koncie Użytkownika. Wskutek dezaktywacji Konto Użytkownika zostanie zahibernowane. Każde ponowne
logowanie pozwoli na przywrócenie ustawień Konta Użytkownika jakie zostały zapamiętane przed przejściem w tryb hibernacji.
11. W celu usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik powinien przesłać skan dowodu osobistego wraz z prośbą o usunięcie Konta na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W ciągu 14 dni Administrator Portalu rozpatrzy zgłoszone podanie i prześle na podany podczas rejestracji adres e-mail informację o usunięciu konta. Po zakończeniu procedury usuwania Konta Użytkownika, zostaje ono trwale usunięte.


§ 7

Zasady ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej Usługodawcy oraz innych uprawnionych podmiotów
1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na Stronie oraz prawa własności przemysłowej z wyłączeniem systemów informatycznych przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 z poźn. zm.).
2. Za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów Strony pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek mający charakter prowadzenia szkoleń studentów medycyny i lekarzy) o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
3. Żadna część Strony, zawarte na niej informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych, transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że takie działania są dozwolone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej w jakikolwiek sposób przez Użytkowników może rodzić ich odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
5. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na Stronie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, udzielonej na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem do sublicencjonowania) do korzystania z takich utworów na następujących polach eksploatacji (a) utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (b) zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego; (c) publiczne wystawianie oraz wykonanie; (d) publiczne wyświetlenie; (e) publiczne odtworzenie; (f) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (g) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (h) najem oryginału lub egzemplarzy; (i) użyczanie oryginału lub egzemplarzy; (j) nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy; (k) reemitowanie.
6. Umieszczając utwory na Stronie Użytkownik wyraża zgodę i udziela Usługodawcy prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem utworów. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę i zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych do utworów.
7. Umieszczając utwory na Stronie Użytkownik oświadcza, że nie są one obciążone prawami osób trzecich, w tym w szczególności prawami własności intelektualnej oraz prawami do wizerunku.
8. Usługodawca dokłada starań, żeby wszelkie informacje oraz materiały zamieszczane przez niego na Stronie były najwyższej jakości. Usługodawca rekomenduje jednak weryfikowanie informacji uzyskanych podczas korzystania ze Strony przed podjęciem działań opartych na tych informacjach.


§ 8

Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji. Reklamacje niezawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika nie będą uwzględniane przez Usługodawcę.
2. Usługodawca rozpatrzy uwagi i reklamacje przesłane przez Użytkownika w terminie 14 dni, chyba że będą wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, oraz poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną o wyniku takiego rozpatrzenia reklamacji.
3. Usługodawca jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.


§ 9

Zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz Użytkowników Strony
1. Zasób Strony został zebrany i opracowany przez Usługodawcę lub osoby działające na zlecenie Usługodawcy w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, rzetelność ani aktualność, za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze Strony, zawartość innych stron połączonych ze Stroną, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony, przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy jakiegokolwiek systemu komputerowego, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, itd.
2. Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny lub szkoleniowy. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów ani innej oferty. Usługodawca ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
3. Strona i Zasób Strony zostały udostępnione bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym między innymi jakiejkolwiek gwarancji przydatności do określonego zastosowania lub braku naruszeń. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza na zasadach określonych przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronie jako porady lekarskiej, ani w związku z wykorzystaniem tych informacji przez Użytkownika w jakiejkolwiek działalności prowadzonej przez niego. Wszelkie informacje zawarte na Stronie powinny zostać rozpatrzone w świetle konkretnego stanu faktycznego i z uwzględnieniem innej wiedzy posiadanej przez Użytkownika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na jakichkolwiek stronach osób trzecich, w tym na jakichkolwiek stronach, za pośrednictwem których Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony lub do których może uzyskać dostęp ze Strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek tego rodzaju strony lub łącza do nich.


§ 10

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie konieczne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane przez Usługodawcę do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na Stronie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany, powinien w okresie 14 dni powiadomić Usługodawcę, wypowiadając równocześnie umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.